Tổ chức triển khai hệ thống GTS System 2015

ITECHPRO đưa ra 2 phương án triển khai hệ thống nhằm giúp khách hàng lựa chọn hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế của tổ chức, đơn vị mình.

ITECHPRO cho khách hàng mượn máy chủ

Triển khai theo phương án này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được các khoản đầu tư ban đầu như: Máy chủ, hệ thống phần mềm GTS System 2015 phân hệ GTS Server và chi phí quản lý kỹ thuật, chi phí vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ hàng tháng.

Theo phương án này, khách hàng chỉ cần có phòng máy tính và kết nối Internet ADSL.

Mô hình hoạt động của phương án này:

 

Khách hàng tự đầu tư máy chủ

Triển khai theo phương án này khách hàng sẽ tự đầu tư tiền mua máy chủ đồng thời sẽ tốn thêm chi phí quản lý kỹ thuật, chi phí vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ.

Mô hình hoạt động của phương án này:

 

Tiến độ triển khai

Thời gian triển khai toàn bộ hệ thống GTS System là 2 đến 5 ngày tính từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

 


Thời điểm bắt đầu triển khai công việc được tính từ khi hai bên ký kết hợp đồng.

Tại các mục 2, 3, 5 trong bảng trên là các yêu cầu khác được khách hàng bổ sung thêm ngoài các chức năng tiêu chuẩn của hệ thống GTS System 2015.